Luyện thi thực hành Violin ABRSM

Violin practice: Grade 1 - Grade 8

GRADES 1-8 (2016-2019)


Violin Grade 1


DOWNLOAD 2016-2019 SYLLABUS


Violin Grade 2DOWNLOAD 2016-2019 SYLLABUS


Violin Grade 3


DOWNLOAD 2016-2019 SYLLABUS

 

Violin Grade 4

DOWNLOAD 2016-2019 SYLLABUS

 

Violin Grade 5


DOWNLOAD 2016-2019 SYLLABUS


Violin Grade 6


DOWNLOAD 2016-2019 SYLLABUS


Violin Grade 7DOWNLOAD 2016-2019 SYLLABUS


Violin Grade 8


DOWNLOAD 2016-2019 SYLLABUS


Thi thực hành: Gồm 3 phần:

- Scales and arpeggios-gam và gam rải
- Sight reading- thị tấu
- Aural Test- nghe
Tổng điểm thi thực hành là 150.
100 điểm là đạt (pass)
120 điểm là đạt bằng khen (merit)
130 điểm là đạt xuất sắc (distinction

Performance
New Video

Violin Class: 21/2/19 Tran Quoc Tuan Str.,Go Vap Dist., HCM city. Tel: 0916801119   

E-Mail: hoadinhhuong@gmail.com

www.doanhoaviolinist.com   /  www.pianoclass.vn