Học viên đạt chứng chỉ ABRSM

Dinh Nguyen has achieved ABRSM certificate -  Grade 8 Piano 2016

 

Tran Van Anh has achieved ABRSM certificate -  Grade 8 Piano 2019


Tuan Kiet has achieved ABRSM certificate -  Grade 7 Violin 2019


Phuong Ngoc Le has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Music Theory 2019


Thi Thanh Tam Nguyen has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Music Theory 2019


Trong Tin Nguyen has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Music Theory 2019


Dinh Nguyen has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Music Theory 2015 

  

Tuan Kiet has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2018


Truong Van Thao has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Violin 2019


Tran Thi Tam has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Violin 2019


Hoang Anh has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2018


Ms. Van Anh has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2018

Ms. Van Anh has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2018


Quoc Anh has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2018


Ms. Thu Hien has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2017Ms. Thu Hien has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Piano 2017Ms. Duong Ngoc Thao Dan has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2017Ms. Pham Linh San has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Piano 2015Ms. Pham Linh San has achieved ABRSM certificate -Grade 5 Music Theory 2015 Mr. Hoang Thanh Tung has achieved ABRSM certificate - Grade 5 Violin 2015Mr. Hoang Thanh Tung has achieved ABRSM certificate - Grade 5  Music Theory 2015
 

Ms Khanh Quan has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Piano 2017


Ms Khanh Quan has achieved ABRSM certificate -  Grade 5 Violin 2018Trong Tin has achieved ABRSM certificate - Grade 4 Violin 2017


Trong Tin has achieved ABRSM certificate - Grade 4 Piano 2018


Ms. Ky Anh has achieved ABRSM certificate - Grade 4 Piano 2017


Ms. Bui Thi Hong Van has achieved ABRSM certificate - Grade 3 Violin 2015