A Vivaldi Concerto duo violins A Minor

Đinh Nguyên + Đoàn Hoà + String orchestra