Luyện thi lý thuyết âm nhạc ABRSM

Music theory in practice: Grade 1 - Grade 8

1. Music theory grade 1


What does Music Theory Grade 1 include?

- Basics of notation; terms & signs

- Some simple and compound time signatures

- Some major keys & scales

- Rhythm writing


2. Music theory grade 2


What does Music Theory Grade 2 include?

- Basics of notation; terms & signs

- Some simple and compound time signatures

- Some major and minor keys & scales

- Rhythm writing

 

3. Music theory grade 3


What does Music Theory Grade 3 include?

- Basics of notation; terms & signs

- Some simple and compound time signatures

- Some major and minor keys & scales

- Rhythm writing

 

4. Music theory grade 4


What does Music Theory Grade 4 include?

- The C clef

- Ornaments

- Chords in context

 

5. Music theory grade 5


What does Music Theory Grade 5 include?

- The C clef

- Ornaments

- Chords in context

- Transposition & melody writing

 

6. Music theory grade 6


What does Music Theory Grade 6 include?

- Increased harmonic vocabulary & modulation

- Four-part writing / keyboard style & figured bass

- Completion of outline in given style

- Score reading & focus on context

 

7. Music theory grade 7


What does Music Theory Grade 7 include?

- Increased harmonic vocabulary & modulation

- Four-part writing / keyboard style & figured bass

- Completion of outline in given style

- Score reading & focus on context

 

8. Music theory grade 8


What does Music Theory Grade 8 include?

- Increased harmonic vocabulary & modulation

- Four-part writing / keyboard style & figured bass

- Completion of outline in given style

- Score reading & focus on context

 

Thi lý thuyết âm nhạc:
- Thi viết trên giấy kéo dài từ 90 phút đến 180 phút tùy theo từng cấp độ
- Mỗi bài lý thuyết âm nhạc tổng cộng 100 điểm
66 điểm là đạt (pass)
80 điểm là đạt bằng khen (merit)
90  điểm là đạt xuất sắc (distinction)

Performance
New Video

Violin Class: 21/2/19 Tran Quoc Tuan Str.,Go Vap Dist., HCM city. Tel: 0916801119   

E-Mail: hoadinhhuong@gmail.com

www.doanhoaviolinist.com   /  www.pianoclass.vn